Jireenya Abadii

Abdiin fufiisaa fi hara’au yookaan foya’uu jireenyaa ka ilama nama mara biyya lafaa kana irratti ka hiikaa fi bifa itti godhuudha. Namni abdii hin qabnne jireenya bushaa’aa ka bifa hin qabnne, jireenya dadhabaa of booda ilaaluu fi komeen guute jiraata.

Continue reading
Afeerraa Gati-jabeessa

(Mat 22:1-10)
“15 Warra isaa wajjin maaddiitti taa’an keessaa tokko, kana yommuu dhaga’e Yesusiin, “Maaddii mootum¬maa Waaqayyootti kan dhi’aatu ay-yaantuu dha” jedhe*. 16Yesus garuu, “Namni tokko cidha guddaa isaa go-dhatee, namoota baay’ees waame. 17Yeroon nyaataa yommuu ga’e, ‘Am-ma kottaa hundinuu qophaa’eera’ je¬dhee warra waamaman haa yaadachii-suuf hojjetaa isaa itti erge. 18 Warri waamaman garuu hundumti isaanii, ‘Akka itti dhufnu hin qabnu’ jedhanii hojjetichatti dhimma garaa garaa hima-chuu jalqaban.

Continue reading
Guddina Hafuuraa

Sagaleen Wangeelaa
yeroo garaa garatti fayyuu duwwaa otuu hin taane hafuuraa fi deddeebiin
guddachuuti akka waamane  dhugaa nuuf
ba’a. Phwuloos waldaa warra efessoniif yeroo barressu boqonnaa hafur keessatti
dubbiidhuma kana cimsee akkas jechuun dubbata.

Continue reading