Barruu Tajaajila Wangeelaa Afaan oromoo   

mullisa 
wangeelaa

Fuula kanattii qorannaa Macaafa Qulqulqull, ergaa fi mullisa Wangeelaa ijoo dubbii adda addaa irratii, barrefamn argattu.   

ittifufii dubbisi

tajaajila fi geggesummaa

Barreessaa hubee tajaajilaa fi geggeesummaa, kan Kiristoosiin giddu galeessa godhate, shaakala tajaajilaan kan mirkanee'ee fuula kanatti araggatu. 

ittifufii dubbisi

jireenya maatii fi ijoolle

Duudhaa fi jireenyaa maatii kistiyaanaa, kan sgalaee Waaqayyoo irratti hundaa'ee, beektotaa fi tajaajiltoota Wangeelaan kan barrefame asitti ragatu.
 

ittifufii dubbisi

dhimmaa fi jireenya hawasaa

Barreressa hubee Wangeelaa jireenyaa hawasaa kessatti qooda amanaa fi Waldaa Kiristiyaanaa , kan beektota, fi tajaajiltoota wangeelaan barrefame asitti aragtu.  

ittifufii dubbisi

Farfannaa 

Farfannaa Wangeelaa Garaa garaa, keessaa'uu warra haraan fuula kanatti argattu. 

Fayyaa Keenya

Waa'ee fayyaa keenyaa eeguu fi qunuunsuu hubee fi barsiisa fuula kana hordofa.

FulAa Ijoolle

Barsiisa Wangeelaa, fi afaanii ijooleef kan ta'u fuula kanatti argattu. 

VIDEO VLOG                      

Barsiisa Garaa garaa, videon kan qohaa'ee fuula kanaa argagtu. 

Contact Us

nu quunNamaa

submit

Barreefam Olfe'i

Phone

+1 323-328-5548

Email

info@birmaduu.com

podcast

Birmaduu Podcast