Addadummaa Wangelaa fi Amantii Abboota Keenyaa

Yeroo tookko name tokko waa tookko nagaafate. Gaaffin isaa tarii kan  hedduun Kenya gaafanne turre yookaan gafachaa jiruudha. Innis waa’ee garaa garummaa amantii abbota keenya durii fi amantii Kiritiyaanaa gidduu jiru ture. Yeroo seeraa fi duudhaa abboota keenyaa seeraa fi duudhaa Macaafa Qulqulluu kakuu Moofaa keessatti jiru walfaana ilaallu waan heddu wal fakkaatu, kanaaf kan akamiitti hubanna kan jedhu ture.

Deebiin koo gabaabaa ture. Dhugaadha seerrii fi dudhaan abboota keenyaa fi akaakiloota keenyaa kan aadaa Oromo kessa jiru seera Macaafa Qulqulluu isa kan Musee waliin hedduu wal fakkaatu hanga tokko yaaduma tookkos ibsuu, dhimmi isaaniis tokkumma jedheen deebisef. Kun kan agarsiisu Waaqayyo uuman tokkicha, uumaa Waaqayyoo kan ta’e hundinuu, yoo beekmsa Waaqayyoo ga'aatti hin qabanne iyyuu,  soda fi seera Waqayyoo ofkeessa akka qabu mullisa. Kanaaf abbooti keenya yeroo Waa’ee waaqayyoo dubbatan, seera tumman yaada soda Waaqayyoo kana keessatti akka godhaa turan in mullata jechuun ibsuufii yaale. Egaa garaa garummaan eessattiree kan jedhu ture gaaffin isaa inni itti aanu.

Macaafa Qulqulluu gara Warra Roomee 2:14-15 yoo qalbii guutuun dubbifanne yaada kana ga’aatti hubachuu dandeenya. Seerri Waaqayyoo otuu karaa Musee barreefamaan hin kennamin, dura seerii garaa namaa keessatti caafame. Nammi seera Waaqayyoo isa qajeelaa akkasumas waanta badaa qalbii isaa keessa qaba. Kanaaf nammi biyya lafaa irra jiru hundinuu hanga tokko jireenyaa amantii fi hawaasummaa isaanii keessatti seera kana in calaqqisu. Kun kan agarsiisu tokkichumaa Waaqayyoo fi hundumtuu uumaa harka isaa ta’uu isdaatti. Gaaffii isa maaltu gargar nu baasa isa jedhuu deebii gabaaban isa kana. "Nammi amantiidhaan fuulaa Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa in jiraataa" (Rom. 1:17b) Jechuun nammi cubbuu isaa irraa kan ka'ee ulfinni Waaqayyoo isatti hirrateera, kanaaf human ittiin seera Waaqayyoo sana guutu hin qabu. Hammamuu hadhama'amu, hiruun immoo fuula Waaqayyootti hirruudhuma. Egaa furmaati dhibee kana Waaqayyoodhuma biraa argama.

Egaa kan amatii abboota keenyaa fi kan amantii Kiristiyaanaa gargarbaasuu waa tokko. Innis, Waaqayyotu achiigadii nutti dhufa malee, nuti Waaqayyotti achii ol ba'uu hin dandeenyuu hammamuu haadhamanu malee.  Jechuun seerri kan Musees ta’e kan akaakilii kenyaa fi abboota keenyaa Qulqullummaa Waqayyoo calaqisuu fi nuun namootaa ceephoo jala galchuu irraa kan hafe Waaqayyoo wajjin wal nu hin agarsiisan. Me battala tokkoof yaadi, yeroon qalbiin kee seera Waaqayyoo kana guutuutti eegu jira? Hin jiru! Kanaafuu seerri Waaqayyoo inni qulqulluun ulee Waaqayyoo nutty ta’a. Waaqayyo isa qulqulluu kanatti waanuma ittin isatti of dhi’eessinu tokko hin qabnnu. Qulqullummaan keenya Waqayyo duratti  kakka xuree laaffti.
Wangeelli kan jedhu, kanaaf Waaqayyo ofii isaatti nutti dhi’aatee baasii cubbuu keenyaa baasee ofitti nu bute. Garaagarummaan Wangelaa fi amantii abboota keenyaa fi akaakilii keenyaa giddu jiru isa kana. Amantii abboota keenyaa amantii seeraatti, Wangeelli immoo seeraan fayyuu hin dandeenyu ayyaana Waaqayyoon malee jedha. Kanaafis Yesuus gara biyya lafaa dhufe. Ar’a yeroo nuti harkaa keenya Yesuusitti laattanuu inni ayyaana isaan, sodaan otuu hin taane jaalalaa fi gammachuun seera Waaqayyoo akka eegnu nu taasisa.

Nammi jireenya cubbuuti Waan kufeef seera Waaqayyoo guutuutti eeguu hin danda’u. Guutuutti yoo hin eegne immoo fuula Waaqayyo dhaquun hin jiru. Kanaaf Yesuusin nu barbaachise. Waaqayyo ofii isaatii gara keenya dhufee, seera sana guutee, adaba cubbuu keenyaa fudhatee, birmaduu nu baase. Kiristiyaanummaan birmdummaa dha. Birmadummaa  jireenyaa Waaqayyo keessatti !

Lb. Dr. Gemechu Olana

 
  • 0
prev
next

Bartoota gooftaa Yesus ta’uun isatti qa

News image

  "Waana isin abboome yoo goottan isin firoota kooti" Yohn. 15:14 Lakkoobsa kana duraa Gooftaan Yesuus waa'ee ija godhachuu dubbata. Inni kan jedhuu, nammii gooftaa Yesuusitti qabamaee jiraatuu ijaa gaarii isaa Yesuus ...

Read more

'Aduun Qajeelummaa Siif In Ba’a'

News image

“Isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu aduun qajeelummaa inni qarrii isaa fayyina of keessaa qabu isiniif in ba’a..” Milk. 4:2Rajichi Milkiyaas dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dursee bareefama isaa gara ...

Read more

Easter Holiday: a Reminder of God’s Fait

News image

Easter is not one of the Holy days, but the epic of all Holy days that portrays God’s unconditional love fully expressed  at the expense of his suffering accepts the ...

Read more

Addadummaa Wangelaa fi Amantii Abboota K

News image

Yeroo tookko name tokko waa tookko nagaafate. Gaaffin isaa tarii kan  hedduun Kenya gaafanne turre yookaan gafachaa jiruudha. Innis waa’ee garaa garummaa amantii abbota keenya durii fi ...

Read more

Tear Down This Wall and Build Bridges:

News image

Without any doubt it is time for all of us to tear down walls, fortresses and forts and start building bridges of relationships, friendships and nationhood.  Every time walls and ...

Read more

Hariiroo Wangeelaa fi adaa gidduu jiru

News image

Hariiroon Wangeelaa fi aadaa giddu jiru mali? Amanaan tokko amantii isaa fi jirenya hawaasaa kessaa iyyuu safuu fi duudhaa garaa garaa hawaasichi qabu akkamitti waliin firmoosee jiraachuu danda’a? Aamanaan tokko ...

Read more
NewsFlash
Birmaduu Event LiveCast

Click here to go the live videoYeroodhaa yeroottii tajaajila fi yaaroo hafuuraa garaa garaa kan Waldoota Afaan Oromoo 'Live' tamsaasna. Amma yeroo kana 'add' tokko malee dabarsuu yaalaa jiirra, yoo itti gammaddan nu gargaaruuf of hin qusatina.

Waa'ee tajajila akanaaa yaadaa keessan nuu hiraa. Akeeki isaa hundumtuu Wangeela Birmaduu Kan Gooftaa Yesuus dangaa tokko malee akka dhaga'uu dha.


We  streams live and on demand conferences, gospel songs, short devotions and readings in Afaan oromo. For any question please use our contact on this site.