SABQUUNAMTII WANGEELAA BIRMADUU

ERGAA AYYAANAA


BARSIISA WANGEELAA AFAAN OROMOO KAN BATTALA DIDAMA.

Torbanitti si’a tokko battala digdamaaf barsiisa wangeelaa kan Lb. Gemechuu Olanaan qophaa’uu fuula kanatti argatu.

Akeeki vido kana, barsiisa wangeelaa kan sagalee Waaqayyolo irratti huda’e, mullisa wangeelaa, ergaa jajjabeessuu fi hubachiisuu kan of keessaa qabu amanatoota jireenya duukabuutummaa cimsuuf kan akeekaaudha. 

Vidio haaraa fi kan darbe as gadii yookaan fuula you Tube keenya irratti gutummaati argachguu dandeessu.


Learn more

BARRUU

  • Articles 

IJOO

“Namoonni hojii kee isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa’ifu!”
Mat. 5:16

Ibsaa kee Ol Kaasii Ibsi

Waaqayyo akeekaan jireenya biyya lafaa kana keessa nu kaa’e. Jireenyi ilma namaa tasa hiiika tokko malee ardii kana irra hin kayyamne. Macaafa Qulqulluu irraa akkas jedha; “Ani Waaqayyo kanan si uume, gadameessa haadha kee keessatti kanan si tolche, kanan si gargaarus…” (Isa. 44:2).

BEEKSISA

Tajaajila garaa garaa, akkasuams yaaroo hafuuraa fi beeksisa garaa garaa kan jireenyaa hafuuraa gargaaruu fuula kanatti argama. ka beeksifachuu feetanis nu qunamaa. 

Read more

QUBQABSIS